پنجشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۱

شرافت و غیرت!

آهای مزدور !
چه چیزی را می خواهی بسنجی؟
غیرت مردان قبیله را؟
.میزانش دقیقا به اندازه شرف توست


قربانیان کهریزکهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر