چهارشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۱

روح الله خمینی،آنگونه که بود!


اگر برداشت های شخصی و تحلیل ها و تمایلات فردی را کنار بگذاریم و تاریخ را آنگونه که بوده نقل کنیم،زوایای مغفولی را خواهیم دید.

به دور از حسن و قبح رفتارها و کنش های شخص آقای خمینی،آیا او مردم رافریب داد؟او از مردم خواست عکس او را در ماه ببینند؟به آنها وعده ی آزادی در پوشش و روابط و تفریح گاه ها به سبک اروپایی را داد؟

و آیا رواست که مردم برای توجیه رفتارهای شتابزده و هیجانی خود دیگری را مسئول بدانند تا قصورات و بی تدبیری های خود  را ازسر باز کنند؟!

چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید، این نشان دهنده ی این است که نهضت ما، نهضتی مترقی است، ولی دیگران کوشیده اند آن را عقب مانده معرفی کنند. فکر می کنید آیا باید زنان ما حتما حجاب داشته باشند؟ و مثلا روسری روی سر داشته باشند؟ 

روح الله خمینی:
 بنده شما را نپذیرفتم، شما آمدید اینجا و من نمی دانستم شما می خواهید بیائید اینجا که پذیرفتم. این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقی است، که به مجرد اینکه شما به اینجا آمدید دلیل بر این است که اسلام مترقی است. ترقی هم به این نیست که زنها خیال کرده اند یا مردهای ما خیال کرده اند. ترقی به کمالات انسانی و بااثر بودن یک زن در مملکت است، نه باینکه سینما برویم که "دانس" برویم و این ها ترقیاتی است که محمدرضا برای شما درست کرد که شما را به عقب رانده که ما باید بعدها جبران کنیم. شما آزادید در کارهای صحیح! دانشگاه بروید، هر کاری را که صحیح است بکنید و همه ی ملت آزادند در اینها، اما اگر بخواهند کارهای خلاف عفت بکنند و یا کارهای خلاف ملیت بکنند از آنها جلوگیری می شود و این دلیل بر ترقی و مترقی بودن است."