سه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

مقایسه کوتاه آماری سال اول و آخر دوره ی احمدی نژاد


موضوع
در سال 1384
در سال 1391
میزان افزایش
جمعیت کشور
69 میلیون نفر
77 میلیون نفر
1.16 برابر شده است.
حجم نقدینگی کل کشور
68500 میلیارد تومان
424000 میلیارد تومان
حجم نقدینگی 6.2 برابر شده است.
قیمت بهار آزادی
هزار تومان106
هزار تومان1475
قیمت بهار آزادی 14 برابر شده است.
قیمت دلار
904 تومان
3650 تومان
قیمت دلار 4 برابر شده است.
قیمت بنزین
تومان80
تومان700
قیمت بنزین 8.7 برابر شده است.
قیمت نان بربری
تومان75
تومان500
قیمت نان بربری 6.7 برابر شده است.
قیمت یک عدد نان لواش یارانه
تومان15
تومان160
قیمت نان لواش یارانه ای 10.7 برابر شده است.
قیمت یک عدد نان لواش نیمه یارانه ای
تومان25
تومان160
قیمت نان لواش نیمه یارانه ای 6.4 برابر شده است.
قیمت یک عدد نان سنگک ساده
تومان50
تومان500
قیمت نان سنگک ساده 10 برابر شده است.
قیمت یک عدد نان سنگک کنجد دار
تومان70
تومان700
قیمت نان سنگک کنجد دار 10 برابر شده ست.
قیمت یک عدد تخم مرغ در میدان
تومان35
تومان250
قیمت یک عدد تخم مرغ در میدان 7.1 برابر شده است.
قیمت یک عدد تخم مرغ در سطح شهر
تومان55
تومان350
قیمت یک تخم مرغ در سطح شهر 6.4 برابر شده است.
متوسط قیمت یک کیلو گوشت گاوی بی استخوان در سطح شهر
4760 تومان
22380 تومان
قیمت یک کیلو گوشت گاوی 4.7 برابر شده است.
متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی با استخوان
4860 تومان
21670 تومان
قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی 4.5 برابر شده است.
حداقل مزد یک کارگر
122592 تومان
تومان389700
حداقل دستمزد 3.17 برابر شده است.
تعداد بهار آزادی قابل خرید با حداقل دستمزد
1.16 عدد
عدد0.26
قدرت خرید بهار آزادی به 0.22 برابر قدرت خرید اولیه تنزل کرده است.
تعداد نان بربری قابل خرید با حداقل دستمزد
1639 عدد
246 عدد
قدرت خرید نان بربری به 0.15 برابر قدرت خرید اولیه تنزل کرده است.
تعداد تخم مرغ قابل خرید با حداقل دستمزد در میدان
492
156
قدرت خرید تخم مرغ به 0.32 برابر قدرت خرید اولیه تنزل کرده است.
مقدار کیلو گوشت گاوی قابل خرید با حداقل دستمزد در میدان
26 کیلو
18 کیلو
قدرت خرید گوشت گاوی به 0.4 برابر قدرت خرید اولیه تنزل کرده است.
قیمت جان آدمیزاد مرد (دیه)
22 میلیون تومان
94.5 میلیون تومان
(ماه حرام 126میلیون)
قیمت 4.3 برابر شده است.
قیمت جان آدمیزاد زن (دیه)
11 میلیون تومان
47.25 میلیون تومان
(ماه حرام 63 میلیون)
قیمت 4.3 برابر شده است.
قیمت شتر
220 هزار تومان
945 هزار تومان
قیمت 4.3 برابر شده است.
قیمت قبر در بهشت زهرا
110 هزار تومان
960 هزار تومان*
8.7 برابر شده است.
* تذکر اینکه در شرایط فعلی قیمت یک قبر سه طبقه 320 هزار توان می باشد و قیمت یک قبر کامل سه برابر آن محاسبه شده است