پنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۱

ازدواج


هر کسی باید یک روزی ازدواج کنه،چون شادی تنها چیز زندگی نیست

آنونیموس
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —

Bachelors should be heavily taxed. It is not fair that some men should

be happier than others.

Oscar Wilde

برای مجردها باید مالیات سنگینی مقرر شود، چون این انصاف نیست که بعضیها شادتر از بقیه زندگی کنند

اسکاروایلد
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —-

Don’t marry for money; you can borrow it cheaper.

Scottish Proverb
برای پول ازدواج نکنید ، میتونید اون رو با بهره کمتری قرض بگیرید

ضرب المثل اسکاتلندی
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —-

I don’t worry about terrorism. I was married for two years.

Sam Kinison

من از تروریستها وحشتی ندارم ، من دوساله ازدواج کردم

سام کینیسون
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —

Men have a better time than women; for one thing,

they marry later; for another thing, they die earlier.

HL. Mencken

مردها فرصت بهتری در زندگی نسبت به زنان دارند،یکی بخاطر اینکه دیرترازدواج میکنند و دوم اینکه زودتر میمیرند

اچ.ال.منکن
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —
Love is blind but marriage is an eye-opener.

عشق آدم را کور میکند ولی ازدواج چشمان انسان را باز میکند

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —-

When a man opens the door of his car for his wife,

you can be sure of one thing:either the car is new or the wife.

وقتی مردی درب خودرو را برای همسرش باز میکند ، شما میتوانید مطمئن باشید که : یا ماشین جدید است یا همسرش

———— ——— ——— ——— ——— ——— ———

We always hold hands. If I let go, she shops.

من همیشه دستان همسرم را در دستم میگیرم، چون اگه رهاش کنم اون میره خرید۰
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —

A man placed some flowers on the grave of his dearly,parted mother and started back toward his car when his attention was diverted to another man kneeling at a grave. The man seemed to be praying with profound intensity and kept repeating, ‘Why did u have to die?

Why did you have to die?” The first man approached him and said, “Sir I don’t wish to interfere with your private grief, but this demonstration of pain in is more than I’ve ever seen before. For whom do you mourn so Deeply? A child? A parent?
”The mourner took a moment to collect himself, then replied “My wife’s first husband.”
مردی دسته گلی روی قبر مادر عزیز مرحومش گذاشت و داشت به سمت ماشینش برمیگشت که توجهش به مردی جلب شد که بالای سر قبری زانو زده بود.بنظرمیرسید مرد با سوز و گداز فراوانی جمله ای را تکرار میکرد،”چرا باید ازدست میرفتی؟” ، ” چرا باید از دست میرفتی؟”۰

مرد اولی به سمتش رفت وگفت: امیدوارم مزاحم سوگواریتان نشده باشم اما دراین حد اظهار عجز و ناراحتی را تا بحال ندیده ام، برای چه کسی اینطورعمیق ابراز ناراحتی میکنید؟ فرزند؟والدین؟مرد سوگوار چند لحظه ای طول کشید تا خودش را جمع و جور کند سپس پاسخ داد:”شوهر اول همسرم ! ” 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر