دوشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۰

نامه فتحعليشاه به سفير ممالک محروسه در اسلامبول

نامه فتحعليشاه به سفير ممالک محروسه در اسلامبول (اصل نامه در موزه سلطنتی است) يکی از مصداق های بارز خودشيفتگی تاريخی است که درزير می آيد: 


اول- برذمت تو لازم است که به درستی تحقيق کنی که وسعت ملک فرنگستان چقدر است و آيا کسی به نام پادشاه فرنگ وجود دارد يا نه در صورت وجود داشتن پايتختش کجاست. 

دوم- فرنگستان عبارت از چند ايل است؟ آيا شهر نشينند يا چادرنشين؟ خوانين و سرکردگان ايشان کيانند؟ 

سوم- درباب فرانسه غور رسی خوبی بکن و ببين فرانسه هم يکی از ايلات فرنگ است و يا گروهی ديگر است و ملکی ديگر دارد بناپارت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه مي داند کيست و چه کاره است. 

چهارم- درباب انگلستان تحقيق جداگانه و عليحده کن و ببين ايشان که در سايه ماهوت و پهلوی قلم تراش اين همه شهرت پيدا کرده اند از چه قماش به شمار مي روند و از چه قبيل قومند و آيا اينکه مي گويند در جزيرهای ساکنند و ييلاق و قشلاق ندارند و قوت غالبشان ماهی است راست است يا نه اگر راست باشد چطور مي شود در يک جزيره بنشينند و هندوستان را فتح کنند پس از آن در حل اين مسأله ديگر که در ايران اين همه به ذهن ما افتاده صرف مساعی و اقدام بنما و نيک بفهم که در ميان انگلستان و لندن چه نسبت است آيا لندن جزوی از انگلستان است يا انگلستان جزوی از لندن است. 

پنجم- به علم اليقين تحقيق کن که کمپانی هند شرقی که اين همه مورد بحث و گفتگو است با انگلستان چه رابطه ای دارد، آيا بنا به شهر اقوال عبارت است از يک پيرزن و باباعلی قول بعضهم مرکب از چند پيرزن و آيا راست است که مانند مرغوغيت باشد يعنی خداوند تاتاران زنده و جاويد است و او را مرگ نيست و يا اينکه فناناپذير است به يقين درباب اين دولت لايفهم اننگليزان با دقت تمام وارسی کن و بفهم که چگونه حکمرانی است و صورت حکمرانی او چگونه است. 

ششم- از روی قطع و يقين غوررسی در حالت ينگی دنيا کن. در اين باب سرمويی فرونگذار . 

هفتم- و بلکه آخر تاريخ فرنگستان را بنويس و در مقام تفحص و تجسس براين که اسلم شقوق و احسن طرق برای هدايت فرنگستان گمراه به شاه راه اسلام و بازداشتن ايشان از اکل ميته و لحم خنزير کدام است؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر