شنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۰

چهار اصل زندگی زرتشت پیامبراز زرتـشت نبی سئوال کردند:

زندگی خود را بر چند اصل استوار کردی؟

فرمود:
1. دانستم کار مرا دیگری انجام نمی دهد، پس تلاش کردم.
2. دانستم که خدا مرا می بیند، پس حیا کردم.
3. دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم.
4. دانستم پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر